Resursi lokalne kompjuterske mreže (LAN)

Pod resursima lokalne kompjuterske mreže možemo da svrstamo:

  •  Deljenje fajlova sa drugim kompjuterima u mreži
  •  Pristup fajlovima sa drugih kompjutera u mreži
  •  Korišćenje štampača priključenih na neki od kompjutera u mreži
  •  Deljenje štampača sa drugim kompjuterima u mreži
  •  Remote Desktop konekciju na druge kompjutere u mreži
  •  Omogućavanje Remote Desktop konekcije na svoj kompjuter

  

Deljenje fajlova sa drugim kompjuterima u mreži

U Ubuntu Linux Operativnom Sistemu inicijalno postoje dva načina putem kojih možemo da omogućimo pristup našim fajlovima od strane korisnika koji se nalaze na nekom drugom kompjuteru u mreži.

Prvi način je deljenje fajlova putem FTP protokola (File Transfer Protokol). Pokretanjem programa File Sharing u okviru System – Preferences menija, imaćemo mogućnost da uključimo ovaj vid deljenja fajlova i foldera. S obzirom na jednostavnost ovog servisa, neće biti omogućene sve opcije FTP protokola, ali pošto svaki operativni sistem poseduje FTP klijenta, ovaj metod je najpopularniji. Klikom na opciju Enable file sharing uključićemo ovaj servis. Allow Anonymous Access opcija služi da se omogući pristup svim korisnicima, bez traženja korisničkog imena i lozinke. Ukoliko ova opcija nije štiklirana, potrebno je da unesemo korisničko ime i lozinku koje će korisnici morati da unesu prilikom pristupa fajlovima koje delimo. Allow other users apply changes opcija omogućava korisnicima koji pristupaju sadržaju deljenog foldera i da menjaju njegov sadržaj.

Share name opcija nam daje mogućnost da damo kratak opis deljenog foldera, npr. Projektna dokumentacija. Server port polje služi za definisanje porta preko kog će se obavljati komunikacija. Inicijalna vrednost je 10021, što nije standardna vrednost za FTP protokol koji koristi port 21, ali je postavljena na tu vrednost da se ne bi kosila sa eventualno postojećim pravim FTP serverom. Klikom na dugme Close, servis za deljenje fajlova FTP protokolom postaje aktivan i svi fajlovi koji se nalaze u Home – Shared Files folderu, biće dostupni korisnicima u lokalnoj mreži.

Pristupanje fajlovima deljenim na našem kompjuteru FTP protkolom može se postići putem Network stavke u Places meniju. Među ikonicama u otvorenom prozoru pojaviće se i ikonica sa nazivom Projektna dokumentacija, čiji sadržaj možemo da vidimo dvoklikom na nju. Pre prikazivanja sadržaja deljenog foldera potrebno je da unesemo korisničko ime i šifru (Connect as user), ukoliko je potrebno, ili da se prijavimo anonimno (Connect anonymously). Takođe imamo mogućnost i da se uneto korisničko ime i lozinka ne pamte (Forget password immediatelly), kao i da se pamte tokom aktivne sesije (Remember password until you logout) ili zauvek (Remember forever).

Drugi način deljenja fajlova u okviru lokalne mreže je deljenjem putem Windows protokola SAMBA. Na ovaj način možemo da delimo fajlove i foldere sa kompjuterima koji rade pod MS Windows operativnim sistemom.

Da bismo omogućili pristup folderu Test na Desktopu, dovoljno je da kliknemo desnim tasterom na njega i izaberemo opciju Sharing Options. Štikliranjem opcije Share this folder i unošenjem naziva Share-a (Test) u polje Share name, a zatim i klikom na dugme Create Share, Ubuntu će nam ponuditi da instaliramo podršku za ovaj način deljenja fajlova. Po prihvatanju i unosu naše lozinke, instaliraće se podrška za SAMBA protokol. Ponovnim klikom na dugme Share this folder, ovaj folder postaje vidljiv drugim kompjuterima u mreži. Pristupanje deljenim folderima putem Samba protokola (Windows Networking) je moguće putem programa Network u okviru Places menija. Otvaranjem ikonice Windows Network, dobićemo listu svih Work grupa u okviru mreže, a daljim otvaranjem neke od njih i sve kompjutere koji se nalaze u toj Work grupi. Klikom na neki od izlistanih kompjutera, pristupamo svim Share-ovima koji postoje na njemu. U zavisnosti od toga kako je Share definisan, moći ćemo, ili nećemo, da menjamo sadržaj tog foldera.

  

Korišćenje štampača u mrežnom okruženju

Da bismo koristili deljeni štampač priključen na neki kompjuter u mreži, potrebno je da pokrenemo program Printing u okviru System – Administration menija. Kao primer, priključićemo se na deljeni štampač HP 6L, instaliran na kompjuteru sa imenom kancelarija2 u grupi OFFICE, koji radi pod Windows operativnim sistemom. U Devices spisku, izabraćemo Network Printer, a zatim Windows Printer via SAMBA. U polje smb:// ćemo uneti mrežni naziv kompjutera na kome se štampač nalazi – kancelarija2. Klikom na dugme Browse, pojaviće se prozor sa listom vidljivih Work grupa, gde je potrebno da otvorimo grupu OFFICE, zatim kompjuter kancelarija2 i da označimo mrežni naziv deljenog štampača HP6l. Klikom na dugme OK, a zatim i na dugme Forward, potrebno je da izaberemo drajver za štampač koji smo izabrali, u našem slučaju HP, pa Laserjet 6L. Ponovnim klikom na dugme Forward imamo mogućnost da unesemo kratko ime štampača (Short name for this printer). Klikom na dugme Apply Ubuntu će nas pitati da li želimo da odštampamo test stranicu, što je i svojevrsna provera ispravnosti podešavanja. Novo-instalirani štampač se sada nalazi u listi instaliranih u okviru programa Printing.

Svi štampači instalirani na našem kompjuteru su automatski označeni kao deljeni, ali da bi se videli u mreži potrebno je da u meniju Server programa Printing izaberemo opciju Settings i štikliramo opciju Publish shared printers connected to this system.

  

Remote Desktop konekcije

Remote Desktop konekcije omogućavaju pristup kompjuterima u mreži tako da je moguć rad na njima, uz prikaz i same radne okoline. Da bismo pristupili kompjuteru koji radi pod Windowsom XP, i kod koga je omogućen Remote Desktop pristup, potrebno je da pokrenemo program Terminal Server Client koji se nalazi u Applications – Internet meniju. Unosom adrese kompjutera kome pristupamo i biranjem protokola RDPv5, a zatim i klikom na dugme Connect, dobićemo Login Screen, u kome je potrebno da unesemo informacije za logovanje koje će nam omogućiti rad na tom kompjuteru.

Pristup našem kompjuteru omogućavamo programom Remote Desktop u System – Preferences meniju. Štikliranjem opcije Allow other users to view your desktop i Allow other users to control zour desktop, a zatim klikom na dugme Close, omogućićemo drugim Linux korisnicima pristup programom Remote Desktop Viewer koji se nalazi u Applications – Internet meniju. Klikom na Connect, potrebno je da izaberemo adresu kompjutera kome pristupamo i protokol VNC. Ponovnim klikom na dugme Connect ostvarićemo Remote Desktop konekciju sa željenim Ubuntu Linux kompjuterom.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (2)    

  • Korišćenje resursa lokalne mreže 1
  • Korišćenje resursa lokalne mreže 2
  • Korišćenje resursa lokalne mreže 3