Korišćenjem parametara u izveštaju može se postići veća fleksibilnost u izveštajima na mnogo načina. Parametar izveštaja se može koristiti za izračunavanje vrednosti u izveštaju. Takve vrednosti se mogu koristiti za izmenu svojstava koja utiču na izgled i ponašanje izveštaja. Na primer, umesto korišćenja fiksnih vrednosti za kontrolu uslovnog formatiranja u izveštaju, možete dodati parametar izveštaja koji će korisnik uneti. Report server će zatim renderovati izveštaj koristeći pritom novu vrednost za formatiranje izveštaja.

Takođe možete kreirati jedan izveštaj koji će obezbediti izmenjiv pogled na podatke korišćenjem parametra u kombinaciji sa parametrom za upit. Ovo omogućava da upit bude modifikovan na zahtev, čime se menja rezultat upita. Parametar upita je placeholder u WHERE klauzuli, SQL upita, koji je povezan sa parametrom izveštaja. Reporting Services zamenjuje placeholder u upitu sa vrednošću parametra izveštaja i onda izvršava upit. Svaki put kada se vrednost parametra upita promeni, upit se izvršava.

Drugi način korišćenja parametra izveštaja je filtriranje podataka u izveštaju posle izvršavanja upita. Ova tehnika je korisna kada korisnik želi brzo prebacivanje između različitih setova podataka u istom izveštaju. Sa filtriranjem u izveštaju, korisnik ne mora da čeka na izvršavanje upita posle promene vrednosti prametra izveštaja.


Dodadavanje parametra izveštaja

Svaki parametar izveštaja koji dodate izveštaju mora da ima jedinstveno ime i mora imati tip podatka. Ime parametra izveštaja ne može sadržati razmak ili specijalne karaktere, zbog toga što će njegovo ime biti deo izraza korišćeno za pristup vrednosti parametra. Ako koristite numerički ili vremenski i datumski tip, budite svesni da ćete morati da koristite Format funkciju, kako biste kontrolisali formatiranje vrednosti ako želite da prikažete vrednost parametra izveštaja u textbox-u.

Parametar izveštaja ima red, koji je labela za ulazni boks ili list box koji će korisnik videti kada se izveštaj prikaže. Ako ne unesete tekst za red, korisnik neće moći da vidi ni promene  ni parametar izveštaja. Ovo je zaparavo dobar način da sakrijete parametar ako ste obezbedili vrednost na neki drugi način, kao što je administrativno, što ćete naučiti kasnije kada se bude govorilo o upravljanju kontekstom.

Kada kreirate parametar izveštaja, imate mogućnost da specifikujete vrednosti koje će Reporting Services smatrati validnim. Ne možete sprečiti korisnika da koristi praznu ili null vrednost, ali možete obezbediti listu specifičnih vrednosti koje korisnik mora da izabere. Možete kreirati listu sami ili možete koristiti upit iz bilo kojeg dataset-a u izveštaju da biste kreirali listu. Možete čak definisati podrazumevanu vrednost tako da korisnik može videti izveštaj pre menjanja vrednosti parametra izveštaja. Kao što je slučaj i sa dostupnim vrednostima, podrazumevanu vrednost možete uneti sami ili može biti bazirana na upitu.

Sada ćete dodati parametar izveštaja koji će uneti korisnik, a odnosiće se na vrednost procenta marže čija je podrazumevana vrednost 0.15.

 1. Pokrenite SQL Server Business Intelligence Development Studio i otvorite My Adventure  Works koji ste snimili. 
 2. U Solution Explorer-u, desni klik na Product Sales And Profitability.rdl izveštaj, kliknite na Copy, kliknite na Reports folder, i pritisnite Ctrl+V da biste zalepili kopiju u folder.
 3. Desni klik na novi izveštaj, kliknite na Rename i unesite novi naziv za izveštaj:
  Product Sales and Profitability Parameters.rdl.
 4. Dupli klik na Product Sales And Profitability Parameters.rdl izveštaj u Solution
  Explorer da bi se izveštaj prikazao u Document prozoru.
 5. Kliknite na Preview tab da biste videli izveštaj. Ranije ste dodali uslovno formatiranje u ovaj izveštaj da bi se izuzeci za maržu u procentima prikazali sa crvenim tekstom kada je vrednost bila ispod 15 procenta. Sada ćete koristiti parametar izveštaja da biste dozvolili korisniku da menja vrednost koja pretstavlja izuzetak tokom izvršavanja.
 6. Kliknite na Layout tab, izaberite Report u padajućoj listi u Properties prozoru, kliknite na dugme sa tri tačke na Report Parameters svojstvu da bi se otvorio Report Parameters dijalog boks. Trenutno nisu definisani parametri u izveštaju.
 7. Kliknite na Add da dodate parametar i omogućite Properties oblast.  Podrazumevano, ime parametra se koristi takođe kao prompt, koje je vidljivo za korisnika kada se izveštaj renderuje online. Zapazite opcije koje možete kontrolisati kada parametar može prihvatati null ili praznu vrednost ili oba.
 8. Zamenite podrazumevano ime parametra sa MarginPercent. Setite se da ime parametra ne može sadržati razmak ili specijalni karakter.
 9. Kliknite na Float u Data Type padajućoj listi. Pogledajte koje još tipove podataka imate na raspolaganju u Data Type padajućoj listi. Podrazumevani tip podataka je String, ali je potrebno da selektujete drugi tip podatka ako izraz u kojem koristite parametar zahteva drugi tip podatka. U ovom slučaju, vrednost će se koristiti za poređenje vrednosti procenata izračunatih u izveštaju i zbog toga mora biti tipa Float.
 10. Zamenite podrazumevani prompt sa Margin %. Pošto je prompt samo string koji će se prikazati korisniku u HTML viewer-u, prompt može sadržati razmake i specijalne karaktere.
 11. Ostavite Available Values opciju setovanu na Non-Queried. Ako ne kreirate listu mogućih vrednosti, korisnik mora da unese vrednost za parametar izveštaja. Kasnije ćete videti kako da obezbedite moguće vrednosti.
 12. Kliknite na Non-Queried opciju u Default Values panelu. Podrazumevana vrednost je potrebna da bi se omogućilo renderovanje izveštaja pre nego korisnik napravi izbor. Ukoliko odlučite da izostavite podrazumevanu vrednost, izborom None, izveštaj neće biti renderovan dok korisnik ne unese vrednost.
 13. Unesite podrazumevanu vrednost .15. Dijalog boks izgleda kao na slici.  Zapazite da postoji Expression dugme sa desne strane Default Value input box-a. Možete kliknuti na ovo dugme da biste napravili izraz koji računa podrazumevanu vrednost umesto da koristite fiksu vrednost.
 14. Kliknite na OK. Ako sada kliknete na pregled izveštaja, možete videti parametar izveštaja, ali pošto definicija izveštaja još nije izmenjena da koristi ovu vrednost, ništa se neće desiti ako pokušate da promenite vrednost.


Korišćenje Parametars kolekcije

Parametar izveštaja je objekat  u Parameters kolekciji koji ima svojstva Value ili Labe. Value svojstvo vraća trenutnu vrednost parametra, dok Label svojstvo vraća user-friendly ime parametra koje je definisano u listi mogućih vrednosti. Korišćenjem Microsoft Visual Basic sintakse za kolekciju, možete ukazati na parametar izveštaja u izrazu.

Sad ćete modifikovati izraze koji uslovno formatiraju maržu u procentima tako da koriste vrednost parametra izveštaja umesto fiksne vrednosti.

 1. Kliknite na Layout tab, a onda kliknite na Margin % ćeliju, koja se nalazi u šestoj koloni reda detalja.
 2. U Properties prozoru, kliknite na Expression u Color svojstvu za Margin % ćeliju.
 3. Postavite kursor miša iza znaka za manje (<) i obrišite 0.15 iz izraza.
 4. Kliknite na Parameters kolekciju da biste videli njene članove. Svaku put kada dodate parametar u izveštaj, novi član će biti dodat u Parameters kolekciju tako da ga možete koristiti u izrazu.
 5. Kliknite na MarginPercent, i kiknite na Paste. Edit Expression dijalog boks izgleda kao na slici.  MarginPercent vrednost parametra, koja može biti menjana u toku izvršavanja od strane korisnika, je zamenio fiksnu vrednost 0.15. Sada, uslovno formatiranje će zavisiti od vrednosti parametra obezbeđenog od strane korisnika, što će odrediti kada će vrednost marže u procentima biti prikazana crvenom ili crnom bojom.
 6. Kopirajte izraz na Clipboard tako da možete lako ažurirati redove podnožja, a onda kliknite na OK.
 7. Kliknite na Margin % ćeliju u table1_SubCategory podnožju, i onda, dok držite Ctrl taster, na istu ćeliju u table1_Category podnožju i u podnožju tabele da biste selektovali sve tri ćelije odjednom. Zalepite izraz iz Clipboard-a u Color svojstvo.
 8. Selektujte samo Margin % ćeliju u podnožju tabele, kliknite na Expression u padajućoj listi u Color svojstvu, i onda izmenite izraz da biste zamenili Black sa White, tako da izraz izgleda:

  =IIf(Me.Value<Parameters!MarginPercent.Value, "Red", "White")

  U podnožju tabele, boja pozadine je crna. Ako je boja teksta takođe crna, marža u procentima neće biti vidljiva korisnicima kada je vrednost veća od vrednosti obezbeđene kroz parametar izveštaja. Umesto toga, koristite belu da bude u skladu sa bojom teksta drugih ćelija u ovom redu.
 9. Kliknite na OK da biste zatvorili Edit Expression dijalog boks.
 10. Snimite i pregledajte izveštaj. Parametar izveštaja se prikazuje iznad HTML Viewer toolbar-a.


  Niste obezbedili listu mogućih vrednosti za parametar, tako da se input box za parametar  nalazi iznad izveštaja kome prethodi prompt string (Margin %). Pošto parametar ima podrazumevanu vrednost, izveštaj je renderovan i podrazumevana vrednost je prikazana u input box-u parametra.
 11. Unesite 0.35 za Margin %, i kliknite na dugme View Report. Klikom na View Report izveštaj se renderuje korišćenjem nove vrednosti parametra izveštaja, tako da sada možete videti da Margin % za Full-Finger Gloves, L, i Clothing podnožje kategorije je renderovano sa crvenim tekstom.

Korišćenje null vrednosti za parametar izveštaja je dobro ako će se izraz izračunati korektno. Ako želite da dozvolite korisniku da renderuje izveštaj bez ikakvog uslovnog formatiranja, možete selektovati opciju parametra izveštaja Allow Null Value. Kad se izveštaj renderuje, NULL check box će se pojaviti pored Margin % parametra. Ako korisnik čekira NULL check box, izraz će vratiti false za sve redove, dok nijedan red nema maržu u procentima koja je manja od null. False rezultat će prouzrokovati da svi redovi za maržu u procentima budu prikazani u crnoj boji, osim podnožja tabele koja će biti prikazana u beloj boji. Na ovaj način se praktično uklanja uslovno formatiranje iz izveštaja.


Dodavanje parametra za upit

Upit se može napraviti fleksiblinijim dodavanjem parametra upitu u WHERE klauzuli kao placeholder za vrednosti koje će se koristiti za filtriranje podataka na izvoru. Uvek napravite ime parametra sa @ simbolom. Ako imate nekoliko dataset-ova u izveštaju, možete koristiti isti parametar za upit u svakom dataset-u.

Sada ćete zameniti fiksne vrednosti u WHERE klauzuli u upitu koji se nalazi u dataset-u sa parametrima upita.

 1. Kliknite na Data tab da biste videli upit koji trenutno postoji, kao što je prikazano na slici.  Kako je trenutno napisan, upit će dohvatiti podatke za samo jedan mesec, tako da korisnik izveštaja ne može da promeni datum i godinu pa da vidi rezultate za različite periode.
 2. Zamenite WHERE klauzulu u upitu sa:

  WHERE Year = @Year AND MonthNumberOfYear = @Month
 3. Kliknite na Edit Selected Dataset dugme, koje ima tri tačke pored Dataset padajuće liste da bi se prikazao Dataset dijalog boks.  Zapazite da možete menjati ime dataset-a, izvor podataka, upit, kao i ostala svojstva vezana za dataset korišćenjem ovog dijalog boksa.
 4. Kliknite na Parameters tab da biste videli mapiranje parametara.  Report Designer automatski kreira parametarski izraz koji je mapiran ogovarajućim parametrom upita, @Year i @Month.
 5. Kliknite na Cancel da biste zatvorili Dataset dijalog boks.


Obezbeđivanje vrednosti za parametar u upitu

Pre izvršavanja upita, Reporting Services zamenjuje parametar upita sa trenutnom vrednošću odgovarajućeg parametra izveštaja. Iako možete dozvoliti korisniku da unese vrednost, bolji pristup je kreiranje liste mogućih vrednosti za parametar izveštaja, kako bi bili sigurni da će korisnk obezbediti validnu vrednost. Možete održavati fiksnu listu mogućih vrednosti za parametar izveštaja, što ćete sledeće naučiti, ili možete koristiti upit za generisanje liste mogućih vrednosti, što ćete naučiti malo kasnije.

Lista mogućih vrednosti, bez obzira kako je napravljena, uvek sadrži nazive i vrednosti. Naziv dodat u listu stavki korisnik vidi u padajućoj listi parametara izveštaja. Vrednost  odgovara rezultatu koji se prosleđuje parametru izveštaja za korišćenje u izrazu ili kao parametar u upitu.

Sada ćete sami kreirati listu mogućih vrednosti za Year i Month parametre izveštaja.

 1. Kliknite na Layout tab i onda u Properties prozoru iz padajuće liste izaberite Report. Kliknite na Report Parameters svostvo. Zapazite dva nova parametra izveštaja, Year i Month.
 2. Kliknite na Year u Parameters listi. Podrazumevano, ime parametra se takođe koristi kao prompt,  opcije koje dozvoljavaju null ili praznu vrednost su prazne, Available Values opcija je postavljena na nonqueried, i Default Values opcija je postavljena na Null.
 3. U Available Values tabeli, unesite sledeće vrednosti.  U tabeli, oznake i vrednosti su iste zato što je vrednost u bazi podataka oznaka koja će biti razumljiva korisniku kada bira vrednost za parametre izveštaja iz padajuće lsite.

  Umesto unošenja oznake ili vrenosti u listu, možete koristiti izraz za generisanje oznake ili vrednosti u vreme izvršavanja. Samo kliknite na odgovarajuću stavku u padajućoj listi da biste pristupili Edit Expression dijalog boksu. Kao alternativu možete koristiti upit da biste obezbedili vrednosti za parametre, što ćete naučiti malo kasnije.
 4. Kliknite na Non-Queried opciju u Default Values panelu.
 5. Unesite podrazumevanu vrednost: 2003. Dijalog izgleda kao na slici.


 6. U Parameters listi, kliknite na Month parametar.
 7. U Available Values tabelu unesite sledeće vrednosti:  U ovom slučaju su oznake i vrednosti različiti zato što se Month čuva kao numerička vrednost u bazi podataka i potrebno je da bude prosleđena upitu kao takva. Iako korišćenje broja za pretstavljanje meseca verovatno ne bi zbunilo korisnika, u drugim situacijama, numerička vrednost može biti zbunjujuća korisniku. U takvim slučajevima, specificirajte user-friendly oznaku.
 8. Kliknite na Non-Queried opciju u Default Values panelu.
 9. Enter a default value: 1.
 10. Kliknite na OK.
 11. Snimite i pregledajte izveštaj.
 12. Kliknite na Mar u Month padajućoj listi i kliknite na View Report.
 13. Izaberite 75% u Zoom padajućoj listi kako biste mogli videti izveštaj po celoj širini. Document prozor izgleda kao na slici.

Sada imate tri parametra. Prvi je Margin %, koji se koristi u izrazu za menjanje formatiranja izveštaja. Druga dva, Month i Year, se koriste za definisanje upita koji vraća podatke za izveštaj. Dok postoje podrazumevane vrednosti za parametre izveštaja, izveštaj će se izvršavati i renderovati koristeći te vrednosti. Možete primetiti da su parametri izveštaja postavljeni s leva na desno, prelamajući se u drugi red kada je prostor ograničen, u istom poretku u kojem se pojavljuju u Report Parameters dijalog boksu.

 

Korišćenje ulaznih parametara sa uskladištenim procedurama

Reporting Services podržava korišćenje uskladištenih procedura za kreiranje dataset-a dok uskladištena procedura vraća jedan set rezultata. Kreiranje dataset-a koji koristi uskadištenu proceduru je slično kreiranju dataset-a baziranog na upitu. U Dataset dijalog boksu, morate imenovati dataset, postaviti command type na StoredProcedure, i postaviti query string na ime uskladištene procedire.

Vrednosti patrametara izveštaja mogu se koristiti kao ulazni parametri za uskaldištenu proceduru. Parameters tab Dataset dijalog boksa dozvoljava da mapirate parametre izveštaja u ulazne parametre uskladištene procedure. Unesite ulazni parametar u Name polje, a onda izaberite odgovarajući parametar izveštaja iz Value padajuće liste u istom redu.

 

Kreiranje parametara izveštaja za filter

Filter se može dodati u dataset, region podataka ili nivo grupisanja. U svakom slučaju, proces je veoma sličan. Filter je najčešće zasnovan na vrednosti parametra izveštaja, koji može biti izabran iz liste kreirane iz drugog dataset-a koji postoji u izveštaju. Takođe se može zasnivati i na bilo kom validnom izrazu. Pre definisanja filtera korišćenjem parametra izveštaja, morate prvo dodati parametar izveštaja u izveštaj. Onda se dodaje definicija filltera odgovarajućem objektu, kao što je glavni dataset izveštaja, korišćenjem Properties  dijalog boksa. Dobra je praksa da se prikažu parametri izveštaja u samom izveštaju u slučaju da korisnik snimi ili otštampa izveštaj, moći će kasnije da vidi kakvo je filtriranje primenio.

Filter je sličan parametru upita u tome što oba daju manje redova detalja za izveštaj. Međutim, parametar upita filtrira podatke u izvoru podataka kada se upit izvršava i vraća filtrirane redove dataset-u. Filter, suprotno tome, sprečava da se pojedini redovi iz dataset-a prikažu u izveštaju, ali ih ne uklanja iz dataset-a. Korišćenjem filtera mogu se poboljšati performanse izveštaja kada korisnik menja vrednosti prametra, zato što su podaci dostupni za renderovanje bez ponovnog izvršavanja upita nad bazom podataka.

Kao što je slučaj sa parametrima upita, morate biti sigurni da je vrednost koja se koristi u filteru validna. Najbolji način da se to postigne jeste korišćenje upita za pravljenje liste mogućih vrednosti parametra izveštaja. Taj upit bi sadržao kolone za oznake i vrednosti. Korišćenjem upita, listu mogućih vrednosti možete zadržati ažurnom sa vrednostima koje trenutno postoje u bazi podataka.

Sada ćete dodati dataset u izveštaj koji će vratiti validne vrednosti parametra izveštaja.

 1. Kliknite na Data tab, a onda kliknite na <New Dataset...> u Dataset padajućoj listi.
 2. Unesite Category za ime dataset-a, i kliknite na OK.
 3. Ako je potrebno, kliknite na Generic Query Designer na Dataset toolbar-u da biste se prebacili iz Generic Query Designer u Query Builder.
 4. Desni klik na Diagram panel (gornji panel), i onda kliknite na Add Table.
 5. Izaberite DimProductCategory u listi tabele, kliknite na Add, i onda klik na Close. DimProductCategory tabela je prikazana u Diagram panelu. Možete izgraditi SQL upit korišćenjem table diagram-a da biste selektovali kolone iz tabele.
 6. Čekirajte ProductCategoryKey i ProductCategoryName check bokseve u Dim-
  ProductCategory table diagram-u. DimProductCategory tabela sadrži samo pet zapisa koji pretstavljaju imena svih kategorija proizvoda koje Adventure Works prodaje, pri čemu vProductProfitability pogled (view) sadrži mnogo zapisa vezanih za transakcije prodaje koje takođe uključuju naziv kategorije. Možete dobiti iste rezultate kada upit koristi tabelu ili pogled, ali upit nad tabelom DimProductCategory za dobijanje vrednosti parametra izveštaja je brži zato što postoji manje zapisa.
 7. Unesite AS CategoryKey iza ProductCategoryKey u SQL panelu, i unesite AS Category posle ProductCategoryName tako da SQL iskaz izgleda:

  SELECT ProductCategoryKey AS CategoryKey, ProductCategoryName AS Category FROM DimProductCategory

  AS izraz kreira alias koji zamenjuje pravo ime kolone, često praveći kraće ime kolone ili praveći originalno ime kolone više userfriendly u rezultatu. Na primer, CategoryName je alias za ProductCategoryName. Ne morate da koristite alias za ProductCategoryName, ali ponekad, to može učiniti izraz u izveštaju mnogo lakšim za čitanje.
 8.  Kliknite na znak uzvika da izvršite upit, kako biste se uverili da će upit vratiti dobar rezultat, i kliknite na OK.
  Sada ste uspešno dodali drugi dataset u izveštaj, pa je potrebno da ažurirate stavke izveštaja koje koriste agregatnu funkciju u telu izveštaja kako bi im pridružili odgovarajući dataset.
 9. Kliknite na Layout tab, desni klik na textbox u gornjem desnom uglu izveštaja koji sadrži Sum agregatnu funkciju, i kliknite na Expression.
 10. Dodajte ''DataDetail'' kao Scope argument u izraz tako da sada izgleda:

  ="Total Product Sales: " + Format(Sum(Fields!SalesAmount.Value, "DataDetail"), "c0")

  Scope argument je sada obavezan za agregatne izraze u nezavisnim stavkama izveštaja, kao što je textbox, zato što izveštaj sada sadrži više dataset-ova. Bez Scope argumenta u agregatnim izrazima, izveštaj ne bi prošao procesiranje. Iz tog razloga, dobra navika je da se uvek koristi Scope argument u izveštaju koji sadrži samo jedan dataset tako da izbegnete kasnije izmene izraza ako bude potrebno da se doda drugi dataset.
 11. Kliknite na OK da biste zatvorili editor izraza.


Sada ćete dodati novi parametar izveštaja koji će koristiti Category dataset za izradu liste mogućih vrednosti.

 1. 1. Kliknite na Layout tab, a onda kliknite na svojstvo Report Parameters, Report-a.
 2. 2. Kliknite Add.
 3. 3. Unesite ime: Category.
 4. 4. Izaberite Integer u Data Type padajućoj listi.
  Pošto koristite vrednost vraćenu iz CategoryKey kolone kao parametar izveštaja, morate promeniti tip podatka parametra izveštaja da bi odgovarao tipu podatka vrednosti iz baze podataka.
 5. 5. Unesite za prompt: Category.
 6. 6. Izaberite From Query opciju za Available Values.
 7. 7. Izaberite Category u Dataset padajućoj listi.
  Svi dataset-ovi u izveštaju su dostupni za izbor. Dva imena polja dobijena od upita će biti dodeljena Value i Label poljima za Available Values. Oni imaju istu svrhu kao i Value i Label polja za koja ste ranije dodavali vrednosti. Upit koji koristite da biste obezbedili vrednosti za parametar izveštaja, uključuje samo dve kolone, jednu za vrednost koja će biti prosleđena izvešaju i jedna koja će biti prikazana korisniku.
 8. Izaberite CategoryKey u Value Field padajućoj listi.
 9. Izaberite Category u Label Field padajućoj listi.
 10. Izaberite Non-Queried opciju za Default Values.
 11. Unesite 4 kao podrazumevanu vrednost tako da Report Parameters dijalog boks sada izgleda kao na slici.


  Vrednost 4 odgovara Component kategoriji. List box parametra izveštaja podrazumevano prikazuje Component kada je izveštaj renderovan. Ako odlučite da koristite upita za postavljanje podrazumevane vrednosti, morate izabrati dataset i vrednost polja. Zapazite da  opcija Allow Blank Value nije dostupna. Ova opcija nije dozvoljena kada je tip podatka postavljen na Integer. Prazna vrednost je moguća samo kada se koristi string kao tip podatka.
 12. Kliknite na OK.

  Ako pogledate izveštaj sada, ništa se nije promenilo (osim dodatnog parametra u Report toolbar-u) zato što se parametar izveštaja još ne koristi u izrazu.


Dodavanje filtera

Možete primeniti dataset filter promenom svojstava dataset-a. Reporting Services će filtrirati sve regione podataka koji koriste filtrirani dataset u izveštaju. Efekat u renderovanom izveštaju će biti isti kao i kada se koristi parametar upita u WHERE klauzuli, a razlika je u tome što je ceo dataset dobijen od izvora podataka.

Takođe može se filtrirati jedan region podataka u izveštaju i zadržati ceo dataset za druge regione podataka. Na primer, imate matricu koja prikazuje godišnju prodaju za više godina, ali želite da prikažete grafikon za par godina unazad. Umesto postavljanja filtera na dataset, kliknite desnim klikom na region podataka koji želite da filtrirate tako da možete pristupiti njegovom Properties dijalog boksu. Filters tab u dijalog boksu je sličan dataset-ovom Filters tab-u, ali utiče samo na selektovani region. Slično ovome, nivo grupisanja regiona podataka može biti filtriran izmenom njegovih svojstava.

Sada ćete primeniti filter na DataDetail dataset baziran na vrednosti parametra izveštaja Category.

 1. Kliknite na Data tab.
 2. Izaberite DataDetail u Dataset padajućoj listi.
 3. Kliknite na Edit Selected Dataset dugme.
 4. Kliknite na Filters tab.
 5. Izaberite =Fields!CategoryKey.Value u Expression padajućoj listi.
  Morate izabrati izraz zato što on odgovara vrednosti vraćenoj od strane parametra izveštaja, CategoryKey, a ne od Category
 6. Izaberite Expression u Value padajućoj listi.
 7. Kliknite na Parameters, kliknite na Category, i kliknite Paste.
 8. Kliknite na OK. Dataset dijalog boks izgleda kao na slici.


 9. Kliknite na OK.
 10. Snimite i pregledajte izveštaj.
 11. Izaberite Bike u Category padajućoj listi i kliknite na View Report.
  Izveštaj sada prikazuje samo informacije za proizvode u Bike kategoriji. Pošto koristite filter, upit za dataset neće biti ponovo izvršen.

 

Dodavanje vrednosti patrametra u izveštaj

Da biste bili sigurni da je korisnik potpuno shvatio da je izveštaj filtriran, uključite textbox koji će prikazati vrednost koja je trenutno postavljena za filter. Da biste to uradili, prikažite Label svojstvo parametra izveštaja koje je korišćeno kao filter u textbox-u.

Sad ćete dodati textbox na vrh izveštaja da biste identifikovali trenutni filter kada izveštaj bude renderovan.

 1. Kliknite na Layout tab, kliknite na Total Product Sales textbox dok držite pritisnut taster Ctrl, i onda prevucite na dole Total Product Sales textbox da biste na taj način napravili kopiju.
 2. Desni klik na novi textbox, i onda kliknite na Expression.
 3. Obrišite postojeći izraz, kliknite na Parameters, kliknite na Category, i onda kliknite na Paste.
 4. Izmenite izraz tako da izgleda kao sledeći izraz:

  ="Filtered by: "+Parameters!Category.Label

  Iako je vrednost prosleđena parametru izveštaja integer, Vi imate pristup oznaci parametra izveštaja za prikaz u textbox-u.
 5. Kliknite na OK.
 6. Snimite i pregledajte izveštaj. Vrh izveštaja izgleda kao na slici.

Zapazite da je podrazumevana vrednost za Category, Component, i ona je prikazana na vrhu izveštaja.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Korišćenje parametara za izmenu podataka u izveštaju 1
 • Korišćenje parametara za izmenu podataka u izveštaju 2