Administratori mogu da koriste NetBIOS name cache, WINS server, Broadcast (poruke emitovanja) ili Lmhosts fajl za razrešavanje NetBIOS imena u IP adrese.

NetBIOS Name Resolution Proces (proces razrešavanja imena): NetBIOS proces razrešavanja imena je proces prevođenja NetBIOS imena u IP adresu. NetBIOS proces razrešavanja imana može da se konfiguriše. Defoltni redosled, u kojem je klijent konfigurisan da postavlja upite WINS serveru i da koristi Lmhosts fajl je sledeći:
 1. Kada je potrebno aplikaciji da razreši NetBIOS ime u IP adresu, aplikacija pretražuje NetBIOS keš u potrazi za odgovarajućim prevodom.
 2. Ako NetBIOS keš ne uspe da razreši NetBIOS ime u IP adresu, sledi komponent koji se pita je WINS Server.
 3. Ako WINS Server ne može da razreši NetBIOS ime u IP Adresu, onda se NetBIOS upit šalje na lokalnu mrežu koristeći poruku emitovanja (Broadcast).
 4. Ako ni Broadcast ne razreši NetBIOS ime u IP adresu, onda se pretražuje Lmhosts fajl.
 5. Kada je pronađeno NetBIOS ime, nakon toga odgovarajuća IP adresa se šalje ka aplikaciji koja je napravila upit.

Metodi za razrešavanje NetBIOS imena: Microsoft implementacija TCP-IP protokola koristi NetBIOS redirector servis da bi razrešila Host imena u IP adrese koristeći sledeće metode. NetBIOS redirektor je servis koji preuzima NetBIOS upit od aplikacije ili servisa  dalje upravlja NetBIOS procesom razrešavanja imena.
NetBIOS Name Cache

NetBIOS Name Cache je lokacija u memoriji u koju se smeštaju NetBIOS imena koja su u skorije vreme bila razrešena u IP adrese, nebitno da li je pritom korišćen WINS Server, broadcast ili Lmhosts fajl. Takođe u NetBIOS name cache se smeštaju prevodi NetBIOS imena u IP adrese koji su učitani iz Lmhosts fajla.

NetBIOS Name Cacheje prvo mesto koje NetBIOS redirector pretražuje u potrazi za prevodom NetBIOS imena u IP adresu. NetBIOS name cache razrešava NetBIOS ime u IP adrese veoma brzo, mnogo brže nego što to može da odradi WINS server ili Lmhosts fajl i pritom ne kreira mrežni saobraćaj.

Kao dodatak, u NetBIOS name cache može da se učita često korišćeni prevodi NetBIOS imena u IP adresu koristeći Lmhosts fajl.

NetBIOS Name Cache sadrži NetBIOS imena koje je lokalni kompjuter razrešio u skorije vreme kao i rezultati procesa razrešavanja imena. Proces razrešavanja imena odrađuje se mnogo brže, iz razloga što su keširani rezultati pristupačni za razrešavanje imena. Ipak, podaci razrešavanja imena su ograničeni na samo one koji su razrešeni u skorije vreme.

Kada korisnik inicira NetBIOS upit koristeći aplikaciju ili servis, kao što je na primer net use, NetBIOS proces razrešavanja imena počinje. NetBIOS Name Cache se proverava i traži se prevod NetBIOS imena u IP adresu odredišnog hosta. NetBIOS Name Cache sadrži razrešena NetBIOS imena koja su se dogodila u skorije vreme. Ako NetBIOS ime nije pronađeno u NetBIOS Name cache-u, klijent koji radi na Windows operativnom sistemu pokušava da odredi IP adresu koristeći druge metode.

Nakon što je NetBIOS ime razrešeno u IP adresu, prevedeni zapis se smešta u NetBIOS Name Cache i dodaje mu se TTL interval koji iznosi 10 minuta. Ako je imenu u NetBIOS Name Cachu pristupano u toku TTL intervala, onda će TTL interval biti reseton na još 10 minuta. Ako TTL interval istekne a zapisu u NetBIOS Name Cache-u nije pristupa u tom vremenskom intervalu zapis se uklanja iz keša. Kada pogledamo NetBIOS Name Cache, TTL se prikazuje u sekundama.

Imamo dva tipa NetBIOS imena: jedinstvena (unique) ili grupisana (Group). Jedinstvena NetBIOS imena odnose se na NetBIOS servis koji se hostuje na loklanom kompjuteru. Group NetBIOS ime odnosi se na NetBIOS servis koji se hostuje na grupi kompjutera.

U sledećoj tabeli vidičete ilustraciju prevoda NetBIOS imena u IP adresu koji se nalazi u NetBIOS Name Cache-u. Potrebno je da primetite da:
 • Imena uključuju 16 karaktera koji identifikuju servis koji je registrovan NetBIOS imenom
 • NetBIOS imena su jedinstvena
 • Life parametar prikazuje sekunde koje su ostale pre nego što NetBIOS ime bude uklonjeno iz keša.
Kako možemo da vidimo i da očistimo NetBIOS Name Cache: Otpuštanje (Releasing) NetBIOS Name Cache-a briše sve dinamičke prevode NetBIOS imena u IP Adrese koji su smešteni u NetBIOS Name Cache-u. Ovo je veoma korisno kada moramo da uklonimo netačne zapise iz NetBIOS Name Cache-a.

Alatka pomoću koje možemo da vidimo NetBIOS Name Cache je Nbtstat alatkica. Ova alatkica prikazuje Protocol statistiku i trenutne TCP-IP konekcije koristeći NetBIOS preko TCP-IP (NBT).

Kada se nbtstat koristi bez dodatnih parametara, ona prikazuje Help za korišćenje ove komande.

Kada želimo da vidimo sadržaj NetBIOS Name Cache-a potrebno je da:
 • Na komandnoj liniji ukucamo nbtstat –c

Kada želimo da otpustimo NetBIOS Name Cache i ponovo učitamo zapise koji se nalaze u Lmhosts fajlu, potrebno je da:
 • Na komandnoj liniji ukucamo nbtstat –R

Kada želimo da pogledamo NetBIOS Name tabelu lokalnog kompjutera, potrebno je da:
 • Na komandnoj liniji ukucamo nbtstat –n

Broadcast (emitujuće poruke)

Lokalni Broadcast-i su mrežne poruke, koje su poslate sa jednog kompjutera i koje su distribuirane ka svim drugim uređajima koji se nalaze na istom segmentu na mreži kao kompjuter koji šalje broadcast.

Ako NetBIOS ime nije prevedeno koristeći NetBIOS Name Cache ili koristeći WINS Server, tada NetBIOS redirector šalje NetBIOS Broadcast. Za razliku od Lmhosts fajla, administrator ne mora da konfiguriše NetBIOS Broadcast.

NetBIOS klijent može da pošalje broadcast na lokalnoj mreži u kojem traži IP adresu ili Host ime destinacionog hosta. Host koji poseduje NetBIOS ime odgovara sa IP adresom, i nakon toga host koji je inicirao Broadcast može da se konektuje na hosta koji poseduje to NetBIOS ime.

Lmhosts fajlovi

Windows Server 2003 omogućava nam da ručno mapiramo (prevodimo) NetBIOS imena u IP adrese koristeći Lmhosts fajl. Koristeći Lmhosts fajl, možemo da smanjimo broj IP broadcast-a (poruke emitovanja) koje opterecuju mrežu. Zapisi iz Lmhosts fajla se održavaju u ograničenom kešu (limited cache of mappings). Memory keš je lokalni za svaki kompjuter i učitava se nakon startovanja kompjutera.


Proces razrešavanja imena koristeći Lmhosts fajl je sledeći:
 • Kada kompjuter mora da razreši ime, njegov keš se pregleda prvi.
 • Ako se u njegovom kešu ne nalazi potrebni zapis, Windows Server 2003 koristi Broadcast (poruku emitovanja) i šalje NetBIOS Name zahtev da bi pronašao NetBIOS kompjuter.
 • Ako IP broadcast Name zahtev propadne, kompjuter će pregledati kompletan Lmhosts fajl u potrazi za NetBIOS imenom i odgovarajućom IP adresom. U ovom načinu, Lmhosts fajl može da sadrži mnogo zapisa i neće zahtevati veliku količinu statičke memorije za održavanje povremeno korišćenog keša.
 • Ako kompjuter ne može da razreši ime koristeći Lmhosts fajl, kompjuter koristi DNS za razrešavanje imena.


Kako se koristi Lmhosts fajl

Možemo da koristimo Lmhosts fajl da razrešavamo imena u IP adrese za kompjutere koji se nalaze izvan lokalne podmreže; na primer, možemo da koristimo Lmhosts fajl da pronađemo udaljene kompjutere za mrežu fajl, print i servise za udaljenu proceduru. Takođe, možemo da koristimo Lmhosts fajl da lociramo Domenske Kontrolere koji odrađuju domenske servise kao što su prijavljivanje na mrežu, pregled (browsing) i replikaciju.

Pre same konfiguracije kompjutera da koristi Lmhosts fajl, moramo da kreiramo primarni lokalni Lmhosts fajl na svakom kompjuteru i dodelimo mu ime Lmhosts, i sačuvamo ga na lokaciji %systemroot%\System32\drivers\etc folderu.

Iz razloga što je Lmhosts fajl prosti tekstualni fajl, možemo da keiramo i promenimo Lmhosts fajl koristeći običan Text editor, kao što je Microsoft Notepad.

Lmhosts fajl sadrži predefinisane ključne reči koje nam omogućavaju da upravljamo prevodima u Lmhosts fajlu. Svaka od predefinisanih ključnih reči sadrži Hush simbol na početku (#). Sledeća tabela prikazuje moguće Lmhosts ključne reči:Kako se učitavaju zapisi iz Lmhosts fajla u NetBIOS Name Cache: Možemo da koristimo Lmhosts fajl da učitamo prevode NetBIOS imena u IP adrese u NetBIOS Name Cache.

Moramo da promenimo ime Lmhosts fajlu iz Lmhosts.sam u Lmhosts.

Da bi editovali Lmhosts fajl sa komandne linije, prvo otvorimo komandnu liniju pa ukucamo notepad %systemroot%\system32\drivers\etc\lmhosts.sam

Upamtite da je mnogo važno da promenite ime lmhosts fajlu iz lmhosts.sam u lmhosts.

Učitavanje zapisa iz Lmhosts fajla u NetBIOS Name Cache:
 1. U Run dialog boksu upišemo notepad%systemroot%\system32\drivers\etc\lmhosts
 2. Lmhosts.sam fajl otvara se i spreman je za editovanje u Notepad-u.
 3. U lmhosts fajlu dodamo dodatne zapise prevode NetBIOS imena u IP adrese ali u odvojenim linijama. Morate da partite format koji vam se nudi u primeru u Lmhosts fajlu.
 4. Na kraju zapisa prevoda NetBIOS imena u IP adresu obavezno staviti #PRE ključnu reč. Veoma je važno da snimite Lmhosts fajl kao lmhosts a ne kao lmhosts.txt
 5. Na File meniju kliknemo na Save As.
 6. U Save As dialog boksu, u Save As type polju, selektujemo All files, i tada u File Name polju ukucamo “lmhosts”. Obavezno upamtite da morate da ukucate znake navoda.
 7. Napustimo Notepad.
 8. U Windows Explorer-u, u Folder Options dialog boksu, na View kartici, selektujemo Hide Extensions for known file types.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Konfiguracija NetBIOS razrešavanja imena (NetBIOS name resolution) 1
 • Konfiguracija NetBIOS razrešavanja imena (NetBIOS name resolution) 2
 • Konfiguracija NetBIOS razrešavanja imena (NetBIOS name resolution) 3