U ovoj lekciji obrađivaćemo:

 • Karakteristike test slučajeva
 • Priprema za izvršavanje test slučajeva
 • Primeri test slučajeva

 

Sam izbor prikladnih test slučajeva za dati program zahteva iskustvo, znanje i veštinu softver inženjera. U obzir treba uzeti temu testa, očekivano ponašanje programa i predviđene greške. Same greške koje se dobiju treba pažljivo analizirati i izvući na osnovu njih sugestije i poboljšanja.

Pored navedenih, svaki test slučaj karakteriše se i mnogim drugim pitanjima koja su date na sledećoj slici (vreme pokretanja testa, zahtevani resursi i dr.).

Slika 1. Karakteristike test slučaja

Priprema za izvršavanje test slučajeva

Pre samog pokretanja testa, odnosno samog procesa testiranja potrebno je pripremiti nekoliko stvari. Pre svega obezbediti i podesiti odgovarajuću hardversku konfiguraciju, zatim prilagoditi softversko okruženje, operativni sistem i potreban softver. Takođe, definisati vreme početka testa i planirani završetak. Naravno, podrazumeva se kvalitetna priprema svih ulaznih parametara za sam test.

Ilustracija izbora test slučajeva

Izbor test primera nije uvek jednostavan. Izbor pravih test primera je velika veština. Posmatraćemo jednostavan primer unosa stranica trougla i videti koliko različitih varijanti postoji i na jednom tako trivijalnom primeru.

Pogledajmo najpre moguće vrste trougla:

 • Jednakostraničan (Equilateral) - sve strane jednakih dužina
 • Jednakokraki (Isosceles) - dve strane imaju jednaku dužinu, ali ne sve tri
 • Pravougli (Right-angled) - jedan ugao je pravi ugao
 • Raznostranični (Scalene) - sve dužine su različlite
 • Nemoguć (Impossible) - unete dužine ne mogu da se koriste da formiraju trougao, ili formiraju samo pravu liniju
 • Nevalidan broj dužina, dužina nije numerička ili je dužina izvan opsega

 

Test slučajevi - trougao

Pogledajmo najpre specifikaciju programa trougao:

 • Na ulazu imamo 3 broja odvojena zarezima ili razmacima
 • Obrada obuhvata:
  • Utvrđivanje da li 3 broja čine validan trougao, ako ne štampa se poruka NIJE TROUGAO
  • Ako jeste trougao, klasifikuj ga prema dužinama stranica kao jednakostraničan, jednakokraki ili raznostranični
  • Ako jeste trougao, klasifikuj ga i prema najvećem uglu kao
   • oštrougli (manji od 90 stepeni),
   • tupougli (ugao veći od 90 stepeni),
   • pravougli (ugao tačno 90 sepeni).

 

 • Na izlazu program ispisuje:
  • u jednoj liniji 3 broja sa ulaza i ispis klasifikacije trougla prema stranici i uglu
  • Na primer:
   • 3,4,5 - raznostranični (pravougli)
   • 6,1,6 - jednakokraki (oštrougli)
   • 5,1,2 - nije trougao

 

Funkcionalni test slučajevi

Mogu da se definišu na sledeći način:

Ulaz

Očekivani rezultat

4,4,4

Jednakostraničan oštrougli

1,2,8

nije trougao

6,5,3

Raznostranični oštrougli

5,6,10

Raznostranični tupougli

3,4,5

Raznostranični right

6,1,6

Jednakokraki oštrougli

7,4,4

Jednakokraki tupougli


Tabela 1

Test slučajevi za specijalne ulaze i nepravilne formate

Ulaz

Očekivani rezultat

3,4,5,6

Četiri stranice

646

Jedan trocifren broj

3,,4,5

Dva zareza

3 4,5

Nedostaje zarez

3.14.6,4,5

Dve decimalne tačke

4,6

Dve stranice

5,5,C

Slovo kao stranica

6,-4,6

Negativan broj kao stranica

-3,-3,-3

Svi negativni brojevi

 

Prazan ulaz


Tabela 2

Granični test slučajevi

Granični uslovi za legitiman trougao:

1,1,2

Linija, a ne trougao

0,0,0

Tačka, a ne trougao

4,0,3

Stranica 0, nije trougao

9170,9168,3

Vrlo mali ugao (Raznostranični, oštrougli)

.0001,.0001,.0001

Vrlo mali trougao (Jednakostraničan, oštrougli)

83127168,74326166,96652988

Vrlo veliki trougao (Raznostranični, tupougli)


Tabela 3

Granični uslovi za klasifikaciju stranica:

3.0000001,3,3

Vrlo blizu jednakostraničnom, ali je jednakokraki


Tabela 4

Granični uslovi za klasifikaciju uglova:

3,4,5.000000001

Blizu pravouglog (Raznostranični, tupougli)

1,1,1.41141414141414

Blizu pravouglog (Jednakokraki, oštrougli)


Tabela 5

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Karakteristike test slučaja 1
 • Karakteristike test slučaja 2
 • Karakteristike test slučaja 3