Designer

 

JBuilder-ov designer je skup alata koji vam omogućava da vizuelno dizajnirate klase koje imaju public konstruktore. On uključuje UI dizajner, Menu dizajner, Data Access dizajner i Deafult dizajner. Svaki od njih je specijalizovan za određeni tip dizajna. JBuilder će sam pokrenuti onaj alat koji odgovara trenutno aktivnom fajlu.

 

Designer pokrećete klikom na karticu Design u oknu sadržaja. Kada se designer aktivira, okno sadržaja biva zamenjeno površinom za dizajniranje, pojavljuje se paleta komponenti koje možete da koristite i tzv. Inspector, koji je prikazan na desnoj margini. Takođe, strukturno okno menja svoj izgled i prikazuje drvo komponenti.


 

 


U površinu za dizajniranje možete da dodajete ili uklanjate komponente, menjate njihovu veličinu i vidite kako će izgledati vaša aplikacija.

Ukoliko kreirate aplikaciju, površina za dizajniranje će predstavljati prozor aplikacije klase Frame. Ukoliko želite da postavite neku komponentu u prozor, prvo je odaberite iz palete komponenti, a zatim kliknite na površinu za dizajniranje. Komponente su grupisane u nekoliko paleta (AWT, Swing, Swing Containers, DataExpress...).

 

 

Inspector

 

Komponentama koje su ubačene možete da menjate osobine i ponašanje pomoći Inspector-a. Naime, Inspector prikazuje listu osobina i događaja komponente koja je trenutno selektovana. Liste osobina i događaja se nalaze na različitim karticama unutar Inspector-a, pa odabirom odgovrajuće kartice prelazite sa jedne na drugu.

Komponentu možete da selektujete ili klikom na nju na površini za dizajniranje ili odabirom te komponente u strukturnom oknu.

 

Na primer, ukoliko odaberemo komponentu klase JTextField, Inspector će prikazivati osobine koje ta klasa poseduje sa odgovarajućim vrednostima tih osobina za selektovani objekat i imaće sledeći izgled:

 

Vrednosti osobina karakteristične za selektovanu komponentu

 

Lista osobina klase JTextField


 

  

  

  

Kada ubacite novu komponentu, Inspector će za neke od osobina postaviti podrazumevane vrednosti. Svaku od ovih vrednosti možete da promenite unutar samog Inspector-a. Za tu promenu će automatski biti kreiran odgovarajući kod i ubačen u klasu. Takođe, svaka promena u Inspector-u će istog trenutka biti i primenjena na samu komponentu.

 

  
Na primer, ukoliko u Inspector-u promenimo osobinu background za JTextField, automatski će u kod klase biti ubačena naredba koja poziva metod setBackground().

  

 

Ukoliko selektujete više komponenti odjednom, Inspector će prikazivati listu osobina koje su zajedničke za ove komponente. Promenom neke od njih u Inspector-u, biće promenjena odgovarajuća osobina za svaku od selektovanih komponenti.

 


Strana Events unutar Inspector-a prikazuje sve događaje koje selektovana komponenta podržava. Dvostrukim klikom na neki od njih unutar Inspector-a

JBuilder će kreirati za vas odgovarajući osluškivač i prazan metod za rukovanje događajem i preći će na prikazivanje koda kako biste mogli da unesete odgovarajuće naredbe koje će obraditi taj događaj.

 

 

 

Menu designer

 

Ubacivanje menija u prozor je isto kao i ubacivanje drugih komponenti. Na paleti alata su vam na raspolaganju meniji JMenuBar, JPopUpMenu, MenuBar ili PopUpMenu, koje možete da dodate u prozor.

 

Međutim, dizajniranje menija je odvojeno od dizajniranja ostalog dela aplikacije i obavlja se pomoću Menu designer-a. Menu dizajner pokrećete dvostrukim klikom na neki od objekata menija unutar strukturnog okna. Kada ga pokrenete, videćete traku menija sa praznim mestima, tamo gde je moguće uneti neku stavku menija. Jednostavno kreirajte i organizujte meni kako vama odgovara.

 

 

 

 

 

Menu designer poseduje paletu sa alatima pomoću koje možete da umetnete neku stavku menija, ubacite separator, ubacite podmeni, obrišete stavku, onemogućite stavku i dr.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • JBuilder-ov `designer` korisničkog interfejsa 1
  • JBuilder-ov `designer` korisničkog interfejsa 2
  • JBuilder-ov `designer` korisničkog interfejsa 3