Nakon potpisivanja ugovora o izvođenju projekta kreće se u izvođenje projekta. Obično kreću u izvođenje projekta jedan ili više izvođača, zajedno sa podizvođačima. Pošto su najvažniji učesnici u procesu izvođenja projekta investitor (naručilac) i izvođač (izvođači), potrebno je definisati proces sa stanovišta oba subjekta.

Postupak izvođenja projekta sa stanovišta investitora:

 1. izbor konsultanata za praćenje i nadzor,
 2. praćenje i koordinacija izvođenja
 3. finansiranje izvođenja
 4. rešavanje operativnih problema u izvođenju ukoliko, dođe do izmene projekta, dodatnih radova ili prekida radova,
 5. prijem radova i projekta u celini.

Stanovište izvođenja:

 1. priprema izvođenja,
 2. izvođenje radova na gradilištu,
 3. planiranje i praćenje izvođenja,
 4. koordinacija rada podizvođača,
 5. finansijska realizacija- naplata izvršenih radova i plaćanje podizvođačima,
 6. predaja projekta i dokazivanje performansi.

Uloga konsultanata i inženjeringa u koordinaciji izvođenja projekta

Kontrolu nad izvođenjem projekta i praćenje da li radovi zadovoljavaju ugovorene kriterijume treba da vrši investitor radova. S obzirom da vrlo često investitori nemaju lica sa odgovarajućim kvalifikacijama i znanjima oni angažuju stručnjake- konsultante koji vrše stručni nadzor. Ukoliko se radi o veoma velikom projektu moguće je angažovati organizaciju za vršenje vođenja projekta i i vođenje nadzora nad  izvođenjem.

Učesnici i njihova povezanost  u upravljanju izvođenjem projekta

U procesu ugovaranja i izvođenja projekta postoji veći broj učesnika. Ipak, dve su osnovne kategorije:1

 1. naručilac projekta, odnosno investitor i
 2. izvođač projekta ili izvršilac.

Pored ove dve kategorije potrebno je naglasiti da postoji i institut konsaltinga ili inženjeringa. Zadatak konsultanta je da upravlja izvođenjem projekta i da vrši nadzor nad njim za račun investitora. Ukoliko, investitor u svojoj organizaciji ima odgovarajuću službu za upravljanje projektima on može da je upotrebi za poslove konsultanta, bez angažovanja konsultanta sa strane. Uslov za ovo je da postojeća služba ima dovoljno stručne kompetencije za realizaciju ove aktivnosti. U suprotnom investitor mora da angažuje jednu ili više stručnih organizacija za potrebe konsaltinga.

Prema tome, mogući su modaliteti povezanosti učesnika u izvošenju projekta na sledeći način, sa aspekta investitora:

 • ako investitor poseduje razvijenu ekipu za upravljanje projektima i
 • ukoliko investitor nema odgovarajuću službu za upravljanje projektima.

 

Na sledecim slikama prikazani su modaliteti povezanosti učesnika u upravljanju izvođenjem projekta.

Slika1.a i slika1b - Investitor ima dobro razvijenu ekipu za Project management koja deluje kao projektni tim ili samostalna organizaciona jedinica i nema potrebe da angažuje konsultanta za upravljanje projektom.

Slika 1a.


Slika 1b.

Slike 2a i 2b - Investitor nema dovoljno jaku i obučenu ekipu za project mamagement i dovoljno iskustva u izvođenju projekata i angažuje konsultanta za upravljanje projektom- koji obavlja deo poslova na vođenju projekta.Slika 2a.


Slika 2b.

Slike 3a i 3b - Investitor je neiskusan u poslovima izvođenja projekata i nema specijalizovane ljude koji mogu da rade na koordinaciji i vođenju projekta- angažuje specijalizovanog konsultanta za upravljanje izvođenjem projekta u celini.


Slika 3a.


Slika 3b.

Kada izvođač ceo posao vođenja projekta obavlja sam kada ima jaku i dobro obučenu Project management ekipu - slika 4.


Slika 4.

Slika 5 - kada izvođač može da angažuje konsultanta za project management koji će zajedno sa njegovim timom da upravlja projektom.


Slika 5.

Slika 6 - Izvođač nema specijalizovanih i iskusnih kadrova - angažuje konsultanta koji će za njega u celini da upravlja projektom.

Slika 6.

Na sledećim slikama prikazane su strukture inženjeringa kod izvođačkih i samostalne organizacije.

Slika 7. Struktura inženjeringa kod izvođačkih organizacija

 

Slika 8. Struktura inženjeringa kao samostalne organizacije


1 Jovanović P. Upravljanje projektom (Project Management), FON, Beograd 2008.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (3) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Izvođenje projekata 1
 • Izvođenje projekata 2
 • Izvođenje projekata 3