Održavanje softvera na korisničkim desktopovima može biti veoma kompleksan zadatak ako administrator mora da poseti svaki desktop svakog puta kada novi softverski paket mora da bude instaliran ili nadograđen. Group Policy Software Installation može umnogome da uprosti zadatak instaliranja softverskih paketa na kompjuterima koji su članovi AD domena.

Proces upravljanja softverom u okruženju organizacije ne sastoji se samo od jednostavne izgradnje softvera. Mnoge kompanije imaju jasno definisani Software Management Proces (proces upravljanja softverom) koji uključuje kupivinu, testiranje ili izgradnju aplikacije, izgradnja aplikacije, održavanje aplikacije nakon izgradnje i na kraju uklanjanje aplikacije. Group Policy software Installation može efikasno da odradi svaki od ovih zadataka.

Windows Installer tehnologija

U većini slučajeva, upravljanje softverom koristeći grupne polise, zasniva se na Microsoft Windows Installer tehnologiji. Windows Installer tehnologija se koristi za instalaciju, upravljanje i uklanjanje softvera na Windows radnim stanicama. Windows Installer tehnologija sastoji se iz dve komponente:

 • Software Installation Package File (instalacioni File): .msi paket File sadrži bazu podataka u kojoj se nalaze informacije koje sadrže sve instrukcije koje su potrebne za instalaciju i uklanjanje aplikacije.
 • Windows Installer service (msiexec.exe): Ovaj servis upravlja instalacijom softvera na radnim stanicama. Servis koristi DLL File pod imenom Msi.dll da bi mogao da pročita .msi pakete File-ova. Na osnovu sadržaja Software Installation Package File-a, servis kopira File-ove aplikacije na lokalni Hard disk, kreira Shortcut-ove (prečice), modifikuje zapise u Registry bazi i odrađuje sve zadatke koji se nalaze u .msi File-u.

Windows Installer tehnologija ima mnoge prednosti. Jedna od najbitnijih prednosti je da svaka aplikacija može sama sebe da popravi u slučaju kvara (Self-Healing). Iz razloga što .msi File sadrži sve informacije koje su potrebne za instalaciju, isti File se može iskoristiti i za popravku (Repair) aplikacije koja je prestala sa normalnim funkcionisanjem. Na primer, ako je aplikacija prestala sa radom zato što je jedan od kritičnih File-ova aplikacije obrisan, aplikacija neće moći više da se startuje u slučaju da korisnik ponovo pokuša da startuje aplikaciju. Ako je aplikacija instalirana koristeći Windows Installer, isti .msi File koji smo koristili prilikom instalacije aplikacije može se iskoristiti za popravku aplikacije reinstalacijom File-a koji nedostaje. .msi File takođe dozvoljava efikasniji proces uklanjanja aplikacije koju moramo da deinstaliramo sa klijentske radne stanice.

Većina softverskih proizvođača sada nudi .msi softverske instalacione pakete sa svim novim softverom. Ovo je poznato pod imenom Native Windows Installer File. Ako softver uključuje .msi File, možemo ga iskoristiti za instalaciju softvera. Ako nemamo Native Installation File, možemo dobiti Software Package alatku koju koristimo za kreiranje .msi File-a koji će se koristiti u izgradnji softvera koristeći grupne polise.

Izgradnja aplikacija

Group Policy Software Installation nudi način za objavljivanje ili čini aplikaciju dostupnom za instalaciju kompjuterima ili korisnicima. Nakon konfiguracije Software Installation postavki polise, činjenica da je novi softverski paket dostupan se objavljuje kompjuteru sledeći put kada se kompjuter startuje ili nakon sledećeg prijavljivanja korisnika. Aplikacija je tada spremna za instalaciju na tom kompjuteru.

Pre nego što budemo u mogućnosti da objavljujemo aplikacije korisnicima na mreži, moramo da iskopiramo softverske instalacione File-ove, uključujući i .msi File, u mrežni folder (Shared Folder) kome mogu da pristupe svi korisnici. Kada kreiramo Network Share, moramo da osiguramo da svi korisnici ili kompjuteri imaju odgovarajući pristup           Share-ovanom folderu. Ako dodeljujemo aplikaciju kompjuterima, kompjuterski nalozi moraju imati Read pristup. Ako dodeljujemo ili objavljujemo aplikaciju korisnicima, korisnici moraju imati Read pristup.

Nakon kreiranja Network Share-a i nakon kopiranja instalacionih File-ova u Share-ovani folder, spremni smo za implementaciju objekta grupne polise koja će objaviti aplikaciju svim klijentima. Možemo da kreiramo novi objekat grupne polise (GPO) ili možemo da modifikujemo već kreirani (postojeći) objekat grupne polise. Prvi izbor koji moramo da napravimo kada konfigurišemo GPO je da li hocemo aplikaciju da objavimo kompjuterima ili korisnicima. Ako izaberemo da aplikaciju objavimo kompjuterima, tada treba da koristimo Computer Configuration-Policies-Software Settings kontejner u Group Policy Management Editor-u i aplikacije će biti instalirana na radnim stanicama nakon sledećeg restarta. Ako odlučimo da aplikaciju objavimo korisnicima. Tada je potrebno da koristimo User Configuration-Policies-Software Settings kontejner u Group Policy Management Editor-u i aplikacija će biti dostupna korisnicima nakon sledećeg prijavljivanja na mrežu.

Kada koristimo Group Policy Software Installation za izgradnju aplikacija, imamo dva izbora za način objavljivanja aplikacije klijentima. Prva opcija je dodeljivanje aplikacije (Assign), cilj može biti kompjuter ili korisnik. Druga opcija je objavljivanje (Publish) i ona aplikaciju čini dostupnu samo za korisničke naloge.

Kada dodeljujemo aplikaciju kompjuterima, aplikacija će biti kompletno instalirana nakon sledećeg restartovanja kompjutera, što znači da je aplikacija instalirana za sve korisnike koji koriste taj kompjuter sledećeg puta kad se uloguju na kompjuter.

Kada dodelimo aplikaciju korisnku, aplikacija će biti objavljena sledećeg puta kad se korisnik uloguje na mrežu. Možemo da konfigurišemo na koji način će aplikacija biti objavljena (Advertised), ali u većini slučajeva, aplikacija je dodata u Start Menu. Aplikacija se takođe dodaje u Get Programs listu u Programs and Features aplikaciji koja se može pronaći u Windows Visti i Windows Server 2008. Po defoltu, aplikacija nije instalirana nakon prijavljivanja korisnika, ali će biti instalirana kada korisnik aktivira aplikaciju iz Start menija ili kada izabere da instalira aplikaciju koristeći Programs and Features karakteristiku.

Jedna opcija je dostupna u Windows Server 2003 i Windows Server 2008, ali nije u Windows 2000. Ta opcija je kompletna instalacija aplikacije nakon logovanja korisnika, a ne nakon što korisnik startuje ili aktivira instalaciju. Ako izaberemo ovu opciju, Logon proces će trajati duže da bi omogućio aplikaciji da se instalira, ali će aplikacija biti dostupna klijentu na korišćenje. Ova opcija je dozvoljena samo ako aplikaciju želimo da dodelimo korisniku.

Published (objavljene) aplikacije ne mogu biti kompletno instalirane sve dok nisu instalirane koristeći Add or Remove Programs (koji se u Windows Visti naziva Get Programs). Ova opcija je takođe nedostupna kada aplikaciju dodeljujemo kompjuterima zato što će aplikacija biti kompletno instalirana nakon ponovnog startovanja kompjutera.

Kada objavljujemo (Publish) aplikaciju korisniku, aplikacija će biti objavljena nakon sledećeg prijavljivanja korisnika na mrežu. U ovom slučaju, ipak, aplikacija je samo objavljena u Add or Remove Programs Control Panel-u. Da bismo instalirali aplikaciju, korisnik mora da izabere tu opciju u Add or Remove Programs.

Objavljivanje aplikacije koristeći grupnu polisu:

 1. Iskopirati instalacione File-ove softvera u mrežni folder. Konfigurisati dozvole na Share-ovanom folderu tako da svi kompjuteri i korisnici imaju Read pristup instalacionim File-ovima.
 2. Koristeći Group Policy Management konzolu, kreirati novi objekat GPO ili modifikovati postojeći GPO. Povezati GPO ako je potrebno.
 3. Ako želimo da objavimo aplikaciju korisnicima, proširiti User Configuration-Policies-   -Software settings kontejner u Group Policy Management Editor-u, desni klik na Software Installation i klik na New pa nakon toga klik na Package. Ako aplikaciju želimo da objavimo kompjuterskim nalozima, proširimo Computer Configuration-Policies-Software Settings kontejner u GPO, desni klik na Software Installation, zatim klik na New i nakon toga klik na Package.
 4. Pregledamo (Browse) mrežnu lokaciju ili možemo da upišemo mrežnu stazu foldera u kom nam se nalaze instalacioni File-ovi aplikacije.
 5. Kada selektujemo .msi File, potrebno je da odlučimo na koji način želimo da objavimo softverski paket. Ako aplikaciju želimo da objavimo korisnicima imamo dve opcije: Objavljivanje i dodeljivanje (Publish and Assign). Ako želimo da objavimo aplikaciju za kompjuterske naloge, onda imamo samo opciju Assign (dodeljivanje).
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Implementacija softvera pomoću grupnih polisa 1
 • Implementacija softvera pomoću grupnih polisa 2
 • Implementacija softvera pomoću grupnih polisa 3
 • Implementacija softvera pomoću grupnih polisa 4