Formatiranje teksta u prikazu


Microsoft Project pruža mogućnost različitih formatiranja teksta u tabelama. Ovo formatiranje se može obaviti na dva različita načina:

  • Možete formatirati čitavu kategoriju teksta uz pomoć okvira za dijalog Text Styles, kome možete pristupiti iz menija Format. Izmene u formatiranju koje su urađene na nekoj kategoriji se automatski primenjuju na sve identične kategorije u okviru aktivnog prikaza. U polju Item to Change, okvira za dijalog Text Styles, mogu se pregledati kategorije za koje želite da promenite formatiranje teksta.
  • Pored ove, postoji i mogućnost direktnog formatiranja određenog dela izabranog teksta. Izmene koje se u ovom slučaju izvrše, neće uticati na bilo koji drugi tekst u datom prikazu.


Bez obzira koji način formatiranja se odabere, izmene se uvek odnose samo na prikaz ili izveštaj u okviru koga su obavljene i utiču samo na aktivni plan projekta.

Sada ćemo videti na koji način se mogu kopirati namenski prikazi ili izveštaji između pojeedinih planova projekata.  Prvo ćemo se prebaciti na drugi prikaz, a zatim ćemo uz pomoć stilova teksta i direktnog formatiranja izmeniti izgled teksta u tom prikazu.

1. Iz View menija odaberite opciju More Views kako biste otvorili okvir za dijalog More Views sa izabranim trenutno aktivnim prikazom.

2. U polju Views odaberite Task Sheet i potom pritisnite dugme Apply. Na ekranu se pojavio prikaz Task Sheet koji za razliku od prikaza Gantt Chart ne uključuje komponente dijagrama, pošto se on sastoji od samo jedne tabele.

3. Da bismo promenili tabelu koja je prikazana u prikazu Task Sheet na meniju View pomerite kursor na opciju Table: Entry, u a zatim odaberite Summary.


Na ovaj način se u prikazu Task Sheet pojavila tabela Summary. Poput tabele Entry i ova tabela je usmerena prema detaljima zadatka, ali ona obuhvata različit skup polja. Polje koje
nas najviše interesuje je polje Cost koje se odnosi na troškove.

 Slika 60

 

4. Da bismo promenili način na koji Project formatira kategoriju informacija o sumarnim zadacima neophodno je da iz menija Format odaberemo opciju Text Styles. Iz okvira za dijalog Text Styles odaberite Summary tasks koji se nalazi u okviru liste Item to Change. U okviru za dijalog će se pojaviti trenutno aktivni parametri za formatiranje sumarnih zadataka, dok će se u polju Sample pojaviti njihov prikaz.

Sada ćemo izmeniti formatiranje tako da istaknemo tekst sumarnog zadatka.

5. U polju Size odaberite vrednost 10 za veličinu slova.

6. U polju Color odaberite Blue za plavu boju slova.

7. U polju Backgorund Color odaberite srebrnu boju izborom opcije Silver.

8. U polju Background Pattern odaberite dizajn po sopstvenoj želji iz padajuće liste.

 Slika 61

 

9. Pritisnite dugme OK nakon čega će Project primeniti nove parametre formatiranja na sve sumarne zadatke u projektu, a ovo formatiranje će se primeniti i na bilo koji novi sumarni zadatak koji se doda planu projekta.

 

 Slika 62

 

Izmene formatiranja koje su načinjene se primenjuju samo na aktivni prikaz, a ne na celu tabelu.

Poput Microsoft Vorda i Project omogućava direktno formatiranje određenih stavki u prikazu. Odabraćemo formatiranje teksta zadebljanim slovima (Bold) na troškove obuke.

10. Iz tabele Summary odaberite polje Cost za zadatak broj 5, Obuka radnika.

11. Iz menija Format odaberite opciju Font kako biste aktivirali okvir za dijalog Font.

12. U polju Font Style izaberite Bold.

14. U polju Background Color izaberite Lime.

 Slika 63

 

15. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili unete promene.


Formatiranje i štampanje izveštaja


Štampanje podataka iz programa Microsoft Project se obavlja uz pomoć izveštaja. Za razliku od prikaza koji omogućavaju štampanje i obradu na ekranu, izveštaji su projektovani samo za štampanje i za prikaz u prozoru Print Preview, odnosno ne postoji mogućnost obrade podataka u okviru njih. Project raspolaže sa nekoliko unapred definisanih modela štampanih izveštaja koji se mogu menjati i preuređivati u cilju dobijanja željenih informacija.

Sada ćemo videti kako se izveštaji mogu pregledati pre štampe u prozoru Print Preview, a potom ćemo videti i kako se u njih ubacuju dodatne informacije.

1. Iz Report menija odaberite opciju Reports.

 Slika 64

 

Kao što možete videti na slici otvorili smo okvir za dijalog Reports u kome su prikazane raspoložive kategorije izveštaja.

2. Odaberite opciju Overview, a zatim pritisnite dugme Select kako biste otvorili okvir za dijalog Overview reports koji sadrži listu od pet unapred definisanih izveštaja koje sadrži Project.

3. U okviru za dijalog Overview Reports odaberite opciju Project Summary, a zatim pritisnite dugme Select. Na ovaj način ste odabrali prikaz izveštaja Project Summary u okviru prozora Print Preview. Štampanjem ovog izveštaja se dolazi do vrlo pregledno prikazanih informacija o zadacima, resursima, cenama i trenutnom statusu realizacije plana projekta za potrebe naručilaca ili rukovodilaca kompanije koja vodi projekat.

 Slika 65

 

4. Na paleti alata Print Preview pritisnite dugme Close kako biste zatvorili ovaj prozor i ponovo otvorili okvir za dijalog Reports.

Sada ćemo pokušati da pregledamo i izmenimo drugi izveštaj. Za potrebe malih, jednostavnih izveštaja poput ovog našeg primera, izveštaj Who Does What When (Ko radi šta i kada) predstavlja izuzetno pogodan način saopštavanja informacija o anagažovanju svih resursa koji su uključeni u realizaciju projekta.

5. Odaberite Assignments i zatim pritisnite dugme Select. Sada ste aktivirali okvir za dijalog Assignment Reports na kome se nalazi lista od četiri unapred definisana izveštaja kojima program raspolaže, a uz pomoć kojih se može doći do željenih informacija o dodeljivanju resursa.

6. U okviru za dijalog Assignment Reports izaberite Who Does What When i pirtisnite dugme Select nakon toga.

 Slika 66

 

Project prikazuje prvu stranu izveštaja Who does What When u prozoru Print Preview. Pošto ovaj izveštaj sadrži više od jedne strane možete da, uz pomoć opcije Multiple Pages iz palete alata Print Preview, odaberete da se čitav izveštaj prikaže u prozoru.


 

Slika 67

 

Da bismo ulepšali izgled naših izveštaja dodaćemo im i logotip koji će se nalaziti na zaglavlju svake od strana.

7. Na paleti alata Print Preview pritisnite dugme Page Setup kako biste otvorili okvir za dijalog Page Setup za izveštaj Who Does What When i otvorite karticu Header.

 Slika 68

 

Kao što možete videti iz polja Preview i Alignment, šifre poput &[Date] određuje poseban tekst koji se pojavljuje u zaglavlju.

8. Da bismo dodali logotip na levu stranu zaglavlja, otvorićemo karticu Left, pored kartice Alignment.

9. Pritisnućemo dugme Insert Picture i potom ćemo dodati sliku koja će biti naš logotip. U okviru za dijalog Page Setup će se pojaviti slika sa logotipom na levoj strani zaglavlja.

10. Pritiskom na OK se zatvara okvir za dijalog page Setup nakon čega će se pojaviti novo zaglavlje na svakoj strani prozora Print Preview.

11. Ukoliko želite da imate pregledniji prikaz novog zaglavlja na paleti alata Print Preview pritisnite dugme One Page nakon čega će Project prikazati samo prvu stranu izveštaja.

12. Na paleti alata Print Preview pritisnite Close dugme.

13. Nakon što još jednom pritisnete dugme Close, zatvorićete okvir za dijalog Reports i ponovo će se pojaviti prikaz Task Sheet.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Formatiranje i štampanje izveštaja 1
  • Formatiranje i štampanje izveštaja 2
  • Formatiranje i štampanje izveštaja 3