Digitalne podele

Osobine nacionalnih kultura i ICT-a

Osobine nacionalnih kultura igraju izuzetno bitnu ulogu ne samo u oblikovanju komunikacije na globalnoj ravni već i u obliku prihvatanja informacionih i komunikacionih tehnologija uopšte.

Veći broj istraživanja posvećen je uticaju koji informacione tehnologije ostvaruju u smislu efekata na formu komunikacije, postojeće socijalne norme ili stvaranje sasvim novih normi (netiquette).

Međutim, u proučavanju odnosa kulture i informacionih tehnologija manje istraživanja je posvećeno efektima koje specifične dimenzije određene kulture imaju na usvajanje i upotrebu ICT-ja.

Istraživanja

Proučavajući uticaj kulture na širenje kompjuterskih mreža i usvajanje ICT-ja uopšte, Mejtland posle opsežnog pregleda literature i teorijskih modela postavlja pet radnih hipoteza o ovom odnosu (Maitland, 1998).

U istrazivanjima se oslanja na Hofstedov model dimenzija nacionalnih kultura

Hofstedov model

Dimenzija Interpretacija po Hofstedovom modelu

          Individualizam- kolektivizam

          feminost-maskulinost

          kratkoročna – dugoročna orijentacija

          distanca u odnosu na moć

          izbegavanje neizvesnosti

Individualizam-kolektivizam

U kolektivističkim kulturama odnosi preovlađuju nad zadacima, a menadžment je usmeren na grupu a ne na pojedinca

Femino-maskulidnost

U Hofstedovom modelu ova dimenzija ima posebnu interpretaciju: u maskulinim kulturama rodne uloge su striktno razdvojene, dok se u feminim kulturama društvene uloge rodova preklapaju.

Kratkoročna-dugoročna orijentacija

Kulture sa dugoročnom orijentacijom (Kina, Japan, Tajvan,,Hongkong) odlikuje poštovanje društvenih i statusnih obaveza, visoka stopa štednje, istrajnost kao karakteristika.

Distanca u odnosu na moć i izbegavanje neizvesnosti

          Distanca u odnosu na moć

Opisuje međuzavisnost odnosa, stepen u kome su pojedinci sa manje moći spremni da prihvate nejednaku distribuciju moći u društvu.

          Izbegavanje neizvesnosti

Opisuje stepen u kome pripadnici kulture doživljavaju neodređene i nesigurne situacije kao pretnju.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Digitalne podele: jezik, kultura i rod na svetskoj mreži 1
  • Digitalne podele: jezik, kultura i rod na svetskoj mreži 2
  • Digitalne podele: jezik, kultura i rod na svetskoj mreži 3